Zakres usług w ramach naszej praktyki korporacyjnej obejmuje w szczególności:

  • opracowywanie umów i statutów spółek oraz ich dostosowywanie do aktualnych potrzeb wynikających z prowadzonej działalności;
  • obsługę zmian w strukturze kapitałowej spółki, tj. podwyższania kapitału zakładowego, obniżanie kapitału zakładowego, umarzanie udziałów, zbywanie akcji i udziałów;
  • przygotowywanie bieżącej dokumentacji korporacyjnej związanej ze zwoływaniem i posiedzeniami organów spółek (walne zgromadzenie, zgromadzenie wspólników, posiedzenia rady nadzorczej i zarządu);
  • zakładanie i rejestrację oddziałów firm zagranicznych w Polsce;
  • reprezentację w postępowaniach przed sądami rejestrowymi w sprawach o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
  • reprezentację wspólników / akcjonariuszy w wykonywaniu czynności wynikających z ich uprawnień (np. poprzez udział w walnych zgromadzeniach / zgromadzeniach wspólników);
  • przeprowadzanie audytów prawnych spółek (due diligence) oraz wsparcie transakcyjne w procesach fuzji i przejęć;
  • doradztwo w zakresie corporate governance (ładu korporacyjnego) poprzez opracowywanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktów wewnętrznych spółek obejmujących m. in. regulaminy zarządów, rad nadzorczych oraz regulaminy organizacyjne;
  • doradztwo i reprezentację w zakresie sporów korporacyjnych między wspólnikami / akcjonariuszami.