Zakres usług w ramach naszej praktyki prawa pracy obejmuje w szczególności:

DORADZTWO NA RZECZ PRACODAWCY

 • doradztwo w negocjacjach ze związkami zawodowymi dotyczących wewnętrznych aktów prawa pracy;
 • transakcje przejmowania całości lub części zakładów pracy przez nowego pracodawcę w ramach procesów reorganizacji oraz nabywania przedsiębiorstw lub ich aktywów;
 • przygotowywanie oraz opiniowanie regulaminów wymaganych przez przepisy prawa pracy, w tym
 • regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania;
 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej.

UMOWY Z ZAKRESU STOSUNKÓW PRACOWNICZYCH

 • umowy o pracę;
 • kontrakty menedżerskie;
 • umowy o zakazie konkurencji;
 • umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

PRACOWNICZE SPORY SĄDOWE

 • sprawy o przywrócenie do pracy;
 • sprawy o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę;
 • sprawy o odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji;
 • sprawy o ustalenie wypadku przy pracy;
 • sprawy o odszkodowanie za dyskryminację w zatrudnieniu;
 • sprawy o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę wyrównawczą z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową lub mobbingiem;
 • sprawy o odprawy i inne świadczenia pracownicze wynikające z regulacji szczególnych;
 • spory pracownicze z członkami kadry menedżerskiej.