Zakres usług w ramach naszej praktyki prawa nieruchomości obejmuje w szczególności:

OBSŁUGA NABYCIA / ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

 • analiza stanu prawnego nieruchomości (due diligence);
 • reprezentowanie Klientów w negocjacjach z instytucjami finansującymi nabycie nieruchomości, obsługa prawna finansowania;
 • przygotowywanie projektów umów przedwstępnych oraz umów ostatecznych sprzedaży nieruchomości, umów developerskich, umów;
 • o roboty budowlane, umów o prace projektowe oraz umów o generalne wykonawstwo;
 • uzyskiwanie zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców;
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących planowania i
 • zagospodarowania przestrzennego (np. sprawy o stwierdzenie nieważności planów zagospodarowania przestrzennego, etc.);

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI / WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

 • umowy najmu, w tym umowy najmu powierzchni w centrach handlowych;
  umowy dzierżawy;
 • dochodzenie roszczeń wspólnoty z tytułu nienależytego wykonania umów, gwarancji i rękojmi;
 • dochodzenie roszczeń od dewelopera z tytułu nienależytego wykonania umowy;
 • dochodzenie i windykacja należności wspólnoty;
 • reprezentacja wspólnoty w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym postępowaniach o zapłatę czynszu oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu;
 • reprezentacja wspólnoty w postępowaniach o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej;
 • sporządzanie i projektów umów zawieranych przez wspólnotę np. z wykonawcami budowlanymi i dostawcami mediów; przygotowywanie projektów uchwał i innych decyzji organów wspólnoty;
 • ustalania stanów prawnych nieruchomości.

SPORY SĄDOWE

 • postępowania sądowe o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o ustanowienie służebności;
 • procesy odszkodowawcze, postępowania dotyczące wywłaszczenia;
 • odzyskiwanie nieruchomości wadliwie znacjonalizowanych;
 • procesy o odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego;
 • prowadzenie postępowań o ochronę posiadania i ochronę własności;
 • prowadzenie postępowań o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych;
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, kar umownych oraz w sprawy związane z wadami wykonanych robót budowlanych.